Fryksdalshälsans information om behandling av personuppgifter

GDPR (dataskyddsförordningen)

GDPR syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.


Den här informationen syftar till att förklara hur Fryksdalshälsan hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Linda Bäckström.

Personuppgiftsansvarig

Fryksdalshälsan är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Fryksdalshälsan är följande.

Skäggebergsvägen 2, 686 30 Sunne

Tel: 0565 102 55

e-post: info@fryksdalshalsan.com

Ändamål och rättslig grund för behandling

Fryksdalshälsan använder de uppgifter du lämnar till oss för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet.


Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som Fryksdalshälsan har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Vår verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.


Lagringstid

Fryksdalshälsan kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.


Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas aldrig ut till utomstående om vi inte har ditt samtycke.


Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan Fryksdalshälsan ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

• Socialtjänstlagen, om ett barn far illa

• Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.


Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.


Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Fryksdalshälsans behandling av dina personuppgifter.


Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi/jag/verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.